• 2.73 MB
  • 2023-05-18 18:48:06 发布

三年级上册音乐课件-第三单元《顽皮的小杜鹃》|苏少版1 (共18张PPT)

  1. 1、本课件内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  2. 2、本课件由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
顽皮的小杜鹃

5

5

3

3

5

3

▼▼
▼▼
▼▼
5

5

3

3

5

3顽皮的小杜鹃
5


3


5


3


▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
5 5
|
1
3
5
3
|
. .
3
5
3
1 3
|
2
5
6
7
|
3
5
3
1 3
|
2
5
5

7
|
. . .
.
1
5
3
5
|
3
0
0
0

1
5
3
5 5
|
1
3
5
3
|
1
5
3
3 5
|
4
2
2
4
|
1
5
3
3 5
|
4
2
2
4
|

▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼▼

.

▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
5
3
5

30
0
|
|
0
0
5

3|
|
|
|
|
5
|
3
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼